English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1669

NGC 1669
Objekt NGC 1669 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1669 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h43m0s; Dec= -65°48'51"
RedShift (z): 0.018613
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1669: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1669 : PGC 15871, ESO 84-38, IRAS 04428-6553

Blízke objekty: NGC 1667, NGC 1668, NGC 1670, NGC 1671

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.