English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5382

NGC 5382
Objekt NGC 5382 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5382 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h58m14.8s; Dec= 6°15'29"
RedShift (z): 0.014380
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5382: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5382 : PGC 49711, UGC 8885, MCG 1-36-7, CGCG 46-22

Blízke objekty: NGC 5380, NGC 5381, NGC 5383, NGC 5384

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.