English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC

NGC
Objekt NGC sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC -
Typ: -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= msup>hs; Dec= '"

Blízke objekty:

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.