English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1020

NGC 1020
Objekt NGC 1020 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1020 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.2'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h38m44.3s; Dec= 2°13'52"
RedShift (z): 0.023626
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1020: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1020 : PGC 10018, CGCG 388-81

Blízke objekty: NGC 1018, NGC 1019, NGC 1021, NGC 1022

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.