English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1021

NGC 1021
Objekt NGC 1021 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1021 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h38m47.9s; Dec= 2°13'2"
RedShift (z): 0.019253
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1021: na základe množstva červeného posunu (z) - 81.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1021 : PGC 10027, CGCG 388-84

Blízke objekty: NGC 1019, NGC 1020, NGC 1022, NGC 1023

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.