English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1178

NGC 1178
Objekt NGC 1178 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1178 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Perzeus
Typ: * -
veľkosť: B=13.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h4m38.7s; Dec= 42°18'51"

Blízke objekty: NGC 1176, NGC 1177, NGC 1179, NGC 1180

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.