English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1197

NGC 1197
对象 NGC 1197 正好位于图片的中心.
NGC 1197 - 该对象没有从Henry Dreyer指出的坐标中再次检索;
在星座 英仙座
类型: NF -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 3h6m14.1s; Dec= 44°3'40"

邻居的对象: NGC 1195, NGC 1196, NGC 1198, NGC 1199

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。