English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1204

NGC 1204
Objekt NGC 1204 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1204 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.3'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h4m39.9s; Dec= -12°20'30"
RedShift (z): 0.015377
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1204: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1204 : PGC 11583, MCG -2-8-45, IRAS 03022-1232

Blízke objekty: NGC 1203B, NGC 1203A, NGC 1205, NGC 1206

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.