English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1241

NGC 1241
Objekt NGC 1241 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1241 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.40'x1.6'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h11m14.6s; Dec= -8°55'20"
RedShift (z): 0.013515
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1241: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1241 : PGC 11887, MCG -2-9-11, VV 334, Arp 304, IRAS 03088-0906

Blízke objekty: NGC 1239, NGC 1240, NGC 1242, NGC 1243

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.