English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1381

NGC 1381
Objekt NGC 1381 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1381 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.60'x0.8'
veľkosť: V=11.5m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h36m31.8s; Dec= -35°17'43"
RedShift (z): 0.005751
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1381: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1381 : PGC 13321, ESO 358-29, MCG -6-9-3, FCC 170

Blízke objekty: NGC 1380A, NGC 1380B, NGC 1382, NGC 1383

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.