English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1592

NGC 1592
Objekt NGC 1592 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1592 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S/P -
Uhlové rozmery: 1.70'x1.0'
veľkosť: V=13.6m; B=14.5m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h29m40.7s; Dec= -27°24'29"
RedShift (z): 0.003149
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1592: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1592 : PGC 15292, ESO 421-2, MCG -5-11-11, VV 647

Blízke objekty: NGC 1590, NGC 1591, NGC 1593, NGC 1594

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.