English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1630-1

NGC 1630-1
Objekt NGC 1630-1 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1630-1 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h37m15.4s; Dec= -18°54'7"
RedShift (z): 0.030718
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1630-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 129.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1630-1 : PGC 15659, ESO 551-19, NPM1G -19.0190

Blízke objekty: NGC 1629, NGC 1630-2, NGC 1631, NGC 1632

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.