English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1646-3

NGC 1646-3
Objekt NGC 1646-3 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1646-3 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=15.8m; B=16.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h44m26.2s; Dec= -8°32'7"
Iné mená objektu NGC 1646-3 : PGC 3084954, 2ZW 22, near 56 Eri

Blízke objekty: NGC 1646-1, NGC 1646-2, NGC 1647, NGC 1648

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.