English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1647

NGC 1647
Objekt NGC 1647 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1647 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Býk
Typ: II2m -
Uhlové rozmery: 40.00'
veľkosť: V=6.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h45m42.2s; Dec= 19°7'9"
Iné mená objektu NGC 1647 : OCL 457

Blízke objekty: NGC 1646-2, NGC 1646-3, NGC 1648, NGC 1649

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.