English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2

NGC 2
Objekt NGC 2 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=14.2m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h7m17.1s; Dec= 27°40'43"
RedShift (z): 0.025214
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2 : PGC 567, UGC 59, MCG 4-1-26, CGCG 477-55, CGCG 478-27, KCPG 2B

Blízke objekty: NGC 1, NGC 3, NGC 4

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.