English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2089

NGC 2089
Objekt NGC 2089 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2089 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.2'
veľkosť: V=12.0m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h47m51.3s; Dec= -17°36'10"
RedShift (z): 0.009960
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2089: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2089 : PGC 17860, ESO 554-36, MCG -3-15-16, IRAS 05456-1738

Blízke objekty: NGC 2087, NGC 2088, NGC 2090, NGC 2091

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.