English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 22

NGC 22
Objekt NGC 22 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 22 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h9m48.2s; Dec= 27°49'58"
RedShift (z): 0.027726
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 22: na základe množstva červeného posunu (z) - 117.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 22 : PGC 690, UGC 86, MCG 5-1-39, CGCG 499-55

Blízke objekty: NGC 20, NGC 21, NGC 23, NGC 24

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.