English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2219

NGC 2219
对象 NGC 2219 正好位于图片的中心.
NGC 2219 - 散落的星星群 在星座 麒麟座
类型: OCL -
角度尺寸: 10.00'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 6h23m44.3s; Dec= -4°40'36"

邻居的对象: NGC 2217, NGC 2218, NGC 2220, NGC 2221

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。