English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2219

NGC 2219
objekt NGC 2219 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 2219 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 10.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t23m44.3s; Dec= -4°40'36"

Naboobjekter: NGC 2217, NGC 2218, NGC 2220, NGC 2221

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.