English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2231

NGC 2231
Objekt NGC 2231 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2231 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.00'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h20m43s; Dec= -67°31'7"
Iné mená objektu NGC 2231 : ESO 87-SC6, in LMC

Blízke objekty: NGC 2229, NGC 2230, NGC 2232, NGC 2233

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.