English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2254

NGC 2254
objekt NGC 2254 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 2254 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: I2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t35m46.6s; Dec= 7°40'15"
Andre objektnavn NGC 2254 : OCL 500

Naboobjekter: NGC 2252, NGC 2253, NGC 2255, NGC 2256

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.