English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 226

NGC 226
Objekt NGC 226 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 226 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: P -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h42m53.9s; Dec= 32°34'49"
RedShift (z): 0.016094
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 226: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 226 : PGC 2572, UGC 459, CGCG 500-76, IRAS 00402+3218

Blízke objekty: NGC 224, NGC 225, NGC 227, NGC 228

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.