astro-map.com

  NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282 NGC 2282

NGC 2282

NGC 2282
对象 NGC 2282 正好位于图片的中心.
NGC 2282 - 星云 在星座 麒麟座
类型: RN -
角度尺寸: 3.00'x3.0'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 6h46m51.2s; Dec= 1°18'54"
其他对象名称 NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

邻居的对象: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。