English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2490

NGC 2490
Objekt NGC 2490 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2490 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=14.6m; B=15.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h59m17.9s; Dec= 27°4'40"
RedShift (z): 0.022616
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2490: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2490 : PGC 22382, MCG 5-19-27, CGCG 148-78

Blízke objekty: NGC 2488, NGC 2489, NGC 2491, NGC 2492

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.