English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 251

NGC 251
Objekt NGC 251 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 251 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.40'x1.9'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Jas povrchu: 14.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h47m53.9s; Dec= 19°35'49"
RedShift (z): 0.015184
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 251: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 251 : PGC 2806, UGC 490, MCG 3-3-3, CGCG 458-5, KCPG 15B

Blízke objekty: NGC 249, NGC 250, NGC 252, NGC 253

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.