English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2583

NGC 2583
Objekt NGC 2583 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2583 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.9'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h23m7.9s; Dec= -5°0'9"
RedShift (z): 0.019714
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2583: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2583 : PGC 23516, MCG -1-22-8

Blízke objekty: NGC 2581, NGC 2582, NGC 2584, NGC 2585

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.