English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2631

NGC 2631
对象 NGC 2631 正好位于图片的中心.
NGC 2631 - 该对象没有从Henry Dreyer指出的坐标中再次检索;
在星座 大熊座
类型: NF -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 8h47m6s; Dec= 73°0'0"

邻居的对象: NGC 2629, NGC 2630, NGC 2632, NGC 2633

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。