English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2632

NGC 2632
对象 NGC 2632 正好位于图片的中心.
M44, NGC2632 - 散落的星星群 在星座 巨蟹座
类型: II2m -
角度尺寸: 70.00'
恒星的大小: V=3.1m; B=3.5m
这个时代的坐标 J2000: Ra= 8h40m24s; Dec= 19°40'12"
从太阳距离 NGC 2632: 0.577 千光年;
其他对象名称 NGC 2632 : M 44, OCL 507, Praesepe, Beehive cluster

邻居的对象: NGC 2630, NGC 2631, NGC 2633, NGC 2634A

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。