English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2642

NGC 2642
Objekt NGC 2642 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2642 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h40m44.4s; Dec= -4°7'20"
RedShift (z): 0.014494
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2642: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2642 : PGC 24395, MCG -1-22-33, IRAS 08382-0356

Blízke objekty: NGC 2640, NGC 2641, NGC 2643, NGC 2644

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.