English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2667A

NGC 2667A
Objekt NGC 2667A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2667A - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h48m27.2s; Dec= 19°1'11"
RedShift (z): 0.013273
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2667A: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2667A : PGC 24741, NGC 2667, IC 2410, MCG 3-23-7, CGCG 90-16

Blízke objekty: NGC 2665, NGC 2666, NGC 2667B, NGC 2667

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.