English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2680

NGC 2680
Objekt NGC 2680 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2680 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.20'x0.2'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 10.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h51m33.6s; Dec= 30°51'57"
RedShift (z): 0.006821
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2680: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2680 : UGC 4632, MCG 5-21-14, CGCG 150-41, KCPG 176B

Blízke objekty: NGC 2678, NGC 2679, NGC 2681, NGC 2682

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.