English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2721

NGC 2721
Objekt NGC 2721 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2721 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 2.40'x1.6'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h58m56.5s; Dec= -4°54'5"
RedShift (z): 0.012382
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2721: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2721 : PGC 25231, MCG -1-23-15

Blízke objekty: NGC 2719, NGC 2720, NGC 2722, NGC 2723

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.