English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2759

NGC 2759
Objekt NGC 2759 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2759 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h8m37.2s; Dec= 37°37'17"
RedShift (z): 0.023163
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2759: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2759 : PGC 25718, UGC 4795, MCG 6-20-33, CGCG 180-42

Blízke objekty: NGC 2757, NGC 2758, NGC 2760, NGC 2761

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.