English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 2760

NGC 2760
Objekt NGC 2760 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2760 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Žirafa
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h15m41.9s; Dec= 76°22'57"

Blízke objekty: NGC 2758, NGC 2759, NGC 2761, NGC 2762

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.