English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3099B

NGC 3099B
Objekt NGC 3099B sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3099B - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: C+C -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h2m30.9s; Dec= 32°42'52"
RedShift (z): 0.049201
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3099B: na základe množstva červeného posunu (z) - 207.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3099B : PGC 29088, MCG 6-22-58

Blízke objekty: NGC 3098, NGC 3099A, NGC 3100, NGC 3101

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.