English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 322-2

NGC 322-2
Objekt NGC 322-2 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 322-2 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.15'x0.1'
veľkosť: V=16.5m; B=17.3m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h57m9.1s; Dec= -43°43'48"
Iné mená objektu NGC 322-2 : PGC 95427

Blízke objekty: NGC 320, NGC 321, NGC 322-1, NGC 323

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.