English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3293

NGC 3293
Objekt NGC 3293 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3293 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Carinae
Typ: I3r -
Vinkeldimensionerna: 5.00'
magnitud: V=4.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h35m51s; Dec= -58°13'48"
Övriga namn på objektet NGC 3293 : OCL 816, ESO 128-SC5, Gem cluster

Närliggande objekt: NGC 3292-2, NGC 3292-1, NGC 3294, NGC 3295C

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.