English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3311

NGC 3311
Objekt NGC 3311 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3311 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 2.30'x2.1'
veľkosť: V=11.7m; B=12.7m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h36m42.7s; Dec= -27°31'43"
RedShift (z): 0.011985
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3311: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3311 : PGC 31478, ESO 501-38, MCG -4-25-36, AM 1034-271

Blízke objekty: NGC 3309, NGC 3310, NGC 3312, NGC 3313

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.