English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3606

NGC 3606
Objekt NGC 3606 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3606 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.4'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h16m15.6s; Dec= -33°49'39"
RedShift (z): 0.010047
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3606: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3606 : PGC 34378, ESO 377-32, MCG -5-27-4, AM 1113-333

Blízke objekty: NGC 3604, NGC 3605, NGC 3607, NGC 3608

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.