English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3617

NGC 3617
Objekt NGC 3617 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3617 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.3'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h17m50.8s; Dec= -26°8'2"
RedShift (z): 0.007228
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3617: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3617 : PGC 34513, ESO 503-12, MCG -4-27-8, UGCA 231, AM 1115-255

Blízke objekty: NGC 3615, NGC 3616, NGC 3618, NGC 3619

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:© 2018, astro-map.com
Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.
krina@info-7.ru