English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3775

NGC 3775
Objekt NGC 3775 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3775 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h38m26.7s; Dec= -10°38'17"
RedShift (z): 0.022102
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3775: na základe množstva červeného posunu (z) - 93.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3775 : PGC 36055, MCG -2-30-12

Blízke objekty: NGC 3773, NGC 3774, NGC 3776, NGC 3777

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.