English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 381

NGC 381
Objekt NGC 381 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 381 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 7.00'
veľkosť: V=9.3m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m20s; Dec= 61°35'0"
Iné mená objektu NGC 381 : OCL 317

Blízke objekty: NGC 379, NGC 380, NGC 382, NGC 383

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.