English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3930A

NGC 3930A
Objekt NGC 3930A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3930A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=15.7m; B=16.5m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h52m2.2s; Dec= 38°1'11"
RedShift (z): 0.035889
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3930A: na základe množstva červeného posunu (z) - 151.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3930A : PGC 213893

Blízke objekty: NGC 3929, NGC 3930, NGC 3931, NGC 3932

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.