English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 400

NGC 400
Objekt NGC 400 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 400 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Ryby
Typ: * -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h9m2.5s; Dec= 32°43'59"

Blízke objekty: NGC 398, NGC 399, NGC 401, NGC 402

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.