English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4098-1

NGC 4098-1
Objekt NGC 4098-1 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4098-1 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h6m3.6s; Dec= 20°36'28"
RedShift (z): 0.024417
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4098-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4098-1 : PGC 38365, NGC 4099-1, UGC 7091, MCG 4-29-23, CGCG 128-26, VV 61

Blízke objekty: NGC 4097, NGC 4098-2, NGC 4099-2, NGC 4099-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.