English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4272

NGC 4272
Objekt NGC 4272 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4272 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.3'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m47.6s; Dec= 30°20'20"
RedShift (z): 0.028193
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4272: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4272 : PGC 39715, UGC 7378, MCG 5-29-59, CGCG 158-72

Blízke objekty: NGC 4270, NGC 4271, NGC 4273, NGC 4274

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.