English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 434

NGC 434
Objekt NGC 434 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 434 - galaxie v súhvezdí Tukan
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.2'
veľkosť: V=12.0m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h12m14.3s; Dec= -58°14'50"
RedShift (z): 0.016425
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 434: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 434 : PGC 4325, ESO 113-23, AM 0110-583

Blízke objekty: NGC 433, NGC 434A, NGC 435, NGC 436

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.