English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4484

NGC 4484
Objekt NGC 4484 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4484 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.5'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h28m52.7s; Dec= -11°39'6"
RedShift (z): 0.016725
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4484: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4484 : PGC 41087, MCG -2-32-13, IRAS 12262-1122

Blízke objekty: NGC 4482, NGC 4483, NGC 4485, NGC 4486B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.