English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4645

NGC 4645
Objekt NGC 4645 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4645 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.4'
veľkosť: V=11.8m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h44m9.9s; Dec= -41°44'59"
RedShift (z): 0.008773
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4645: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4645 : PGC 42879, ESO 322-66, MCG -7-26-37, DCL 168

Blízke objekty: NGC 4645A, NGC 4645B, NGC 4646, NGC 4647

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.