English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4657

NGC 4657
Objekt NGC 4657 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4657 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: I/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h44m6.9s; Dec= 32°12'33"
RedShift (z): 0.002058
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4657: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.7 Mpc;

Blízke objekty: NGC 4655, NGC 4656, NGC 4658, NGC 4659

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:© 2018, astro-map.com
Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.
krina@info-7.ru